Jesteśmy dostępni 24h/7dni w tygodniu
Kartuzy, ul. Plac Św. Brunona 4 | Przywidz ul. Gdańska 14

601 658 138

Telefon całodobowy

Poradnik pogrzebowy

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGONU:

a) Jeżeli zgon osoby nastąpił w domu (godziny nocne lub dni wolne od pracy):

Należy zadzwonić na pogotowie pod nr 999 lub 112 z telefonu komórkowego. Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdza zgon i wystawia kartę informacyjną.

a1) Jeżeli zgon osoby nastąpił w domu (godziny pracy lekarza rodzinnego):

Należy wezwać lekarza rodzinnego, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Jeżeli osoba zmarła nie miała lekarza rodzinnego, kartę zgonu jest zobowiązany wystawić lekarz pogotowia na miejscu. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania ciała.

b) Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych i ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej:

 • należy wystąpić do Prokuratury o pozwolenie na pochowanie zwłok
 • po autopsji kartę zgonu wystawia ZMS

c) Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych, a mimo to odstąpiono od czynności śledczych i zostało to potwierdzone na odwrocie karty informacyjnej:

 • karta zgonu wystawiana jest tak samo jak w przypadku pkt. a,

d) Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w szpitalu:

 • kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący

KARTA ZGONU / AKT ZGONU

Do uzyskania aktu zgonu musimy przedstawić: kartę zgonu (dokument wydawany przez lekarza na miejscu zgonu), dowód tożsamości osoby zmarłej, dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa, dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.
Karta zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Wymagane dokumenty do rejestracji zgonu:

 • karta statystyczna wraz z kartą zgonu
 • dowód osobisty lub paszport osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej

Karta zgonu zawierająca adnotacje USC dotyczącą rejestracji zgonu stanowi podstawowy dokument niezbędny do podjęcia czynności związanych z pochowaniem osoby zmarłej.

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 1. osobie mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
 2. osobie mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
 3. ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 4. osobie mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 5. osobie, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 6. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4,
 7. osobie, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 8. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,
 9. osobie pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 10. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,
 11. osobie pobierającej rentę socjalną,
 12. osobie, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 13. osobie pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 14. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.
 

Członkami rodziny są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • wnuki i rodzeństwo,
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (aktualny druk znajduje się na stronie ZUS)
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Nie gwarantujemy że informacje powyżej są aktualne. Zawsze aktualne informacje znajdują się na stronie ZUS

Możemy także wykonać wszelkie formalności w Państwa imieniu.

W takim wypadku:

Jeśli zgon bliskiej osoby nastąpił w domu należy wezwać lekarza, który wystawi kartę zgonu, a następnie skontaktować się     z nami w celu przewiezienia zmarłej osoby do Domu Pogrzebowego.
W dalszej kolejności należy zgłosić się do nas wraz z dokumentami.

 • kartą zgonu wydaną przez lekarza;
 • dowodem osobistym, numerami NIP, PESEL osoby zmarłej;
 • dowodem osobistym (żyjącego członka rodziny)
 • odcinkiem renty bądź emerytury Zmarłego;
 • dowodem osobistym, numerami NIP, PESEL wnioskodawcy.

Na podstawie tych dokumentów firma wykona wszelkie formalności urzędowe, a Państwo podczas wizyty ustalicie wszystkie szczegóły dotyczące organizacji pogrzebu.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie zadzwoń do nas.

Jesteśmy dostępni 24h/7dni w tygodniu

Kontakt

Usługi Pogrzebowe Henryk Pioch

83-300 Kartuzy, ul. Plac Świętego Brunona 4
(przy ul.Wzgórze Wolności)
tel. całodobowy 601 658 138

83-047 Przywidz, ul. Gdańska 14
tel. całodobowy 601 320 034

fax. 58 681-30-52
e-mail: biuro@pogrzeby-kartuzy.pl
właściciel: henrykpioch@pogrzeby-kartuzy.pl

Call Now Button